Fries Stedelijk Netwerk levert cruciale bijdrage aan Nederlandse uitdagingen

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Op 4 april 2024 hebben wethouders Jelle Zoetendal (Heerenveen), Michel Rietman (Súdwest-Fryslân), Robin Hartogh Heys van de Lier (Smallingerland) en Hein de Haan (Leeuwarden) de ambities van het Fries Stedelijk Netwerk aangeboden aan minister Hugo de Jonge. Het Fries Stedelijk Netwerk, gevormd door de vier Friese gemeenten, speelt een belangrijke rol op regionaal én nationaal niveau.

Ambities Fries Stedelijk Netwerk

Het Fries Stedelijk Netwerk, bestaande uit de F4-gemeenten Heerenveen, Smallingerland, Súdwest-Fryslân en Leeuwarden, heeft grote ambities. Een daarvan is het versterken van het netwerk zelf. Dit netwerk vervult een cruciale rol in Noord-Nederland, vooral met betrekking tot wonen, economie en brede welvaart.

Om het netwerk te versterken, zijn de F4 van plan een Friese verstedelijkingsstrategie op te stellen. Hierbij nodigen zij het Rijk en de provincie expliciet uit om mee te doen.

Bijdrage aan woningnood

Het Fries Stedelijk Netwerk wil een bijdrage leveren aan het oplossen van de regionale en landelijke woningnood. De F4-gemeenten kunnen grootschalige woningbouw realiseren zonder dat dit ten koste gaat van te veel ruimte voor landbouw en natuur. De ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en economie komen ten goede aan alle inwoners van Fryslân en dragen bij aan de leefbaarheid van de provincie.

Inzet op economische sectoren

De F4 willen zich vooral richten op economische sectoren die de belangrijke transities kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan de verduurzaming van de voedselvoorziening, de toepassing van circulaire en biobased bouw, watertechnologie en innovatieve zorgtechnologie.

Betekenis voor Nederland

Nederland moet tot 2031 ongeveer 1 miljoen woningen bouwen. Het Fries Stedelijk Netwerk realiseert twee derde van de Friese woningbouwopgave van ongeveer 21.000 woningen. Voor de periode na 2031 zijn landelijk opnieuw 1 miljoen huizen nodig. Zonder de Lelylijn dragen de F4-gemeenten hieraan bij met 3 tot 4 grootschalige woningbouwlocaties met ten minste 15.000 woningen. Met de komst van de Lelylijn zijn zelfs 5 grootschalige woningbouwlocaties en in totaal 25.000 woningen mogelijk.

Over de betekenis van een verdere schaalsprong willen de gemeenten graag verder in gesprek met het Rijk en de provincie Fryslân, met name in het kader van de Nota Ruimte en de Provinciale Omgevingsvisie (POVI).